Unit 10 Mesin Pages 1 – 19 – Flip Pdf Download

CikguAzilaSAINSTAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAANUNIT 10MESIN

CikguAzilaMESINMesin adalah indera yang direkacipta oleh manusia untukmemudahkan kerja seharian.Apakah contoh mesin yangboleh memudahkan kerjamanusia?

CikguAzilaTUASTuas dipakai buat mengangkatatau mengumpil sesuatu objek. Tuasterdiri daripada 3 bahagian iaitubeban, fulkrum & daya.BebanDayaFulkrumPemutar skru di atas digunakan untukmembuka tin cat. Tahukah engkau ,pemutar skru itu berfungsi sebagai tuas?Penutup tin bertindak sebagai beban,hujung pemutar skru adalah fulkrum dantangan yang menolak pemutar skru kebawah bertindak sebagai daya.

CikguAzilaTUASBeban artinya berat sesuatu jasadFulkrum ialah suatu titik dalam palang atauobjek yang berfungsi sebagai pengimbangatau penyokong.Daya artinya tolakan & tarikan ke atassesuatu objek yg memberikan kesan.

CikguAzilaTUASBolehkah engkaukenalpastikedudukan beban, fulkrumdan daya dalam aktiviti diatas?

CikguAzilaHUBUNG KAIT BEBAN, FULKRUM DANDAYADayaAktiviti 1FulkrumBeban1. Apakah perbezaan pada aktiviti1 dan aktiviti dua?dua. Adakah daya yg dibutuhkan buat mengangkatbeban sama dalam aktiviti 1 & aktiviti 2?tiga. Nyatakan hipotesis dalam aktiviti ini.DayaAktiviti 2FulkrumBeban

CikguAzilaMESIN RINGKASMesin ringkas ialah indera yg membantukita melakukan kerja dengan lebihmudah dan cepat.Terdapat pelbagai jenismesin ringkas di sekelilingkita. Ia mempunyaikegunaannya yang khusus.Roda dan gandarTuas Skru GearBaji TakalSatah condong

CikguAzilaMESIN RINGKASRoda & gandarAlat yg terdiri daripada roda yangdipasang dalam sebatang rod yangdinamakan gandar. Contohnya, pada tombolpintu.gandarRodaTuasAlat yang terdiri daripada sebatang rodyang diletakkan di atas fulkrum untukmengangkat atau mengumpil sesuatu bebanobjek. Contohnya, dalam penyapu.FulkrumDayaBeban

CikguAzilaMESIN RINGKASSkruAlat yg berbentuk silinder beralur yangdapat dimasukkan ke dalam sesuatu ruangdengan memutarkannya buat menyatukanatau mengetatkan 2 bahagian objek.Contohnya, pada botol & penutupnya.GearAlat yang terdiri daripada bahagian rodayang bergerigi. Contohnya, dalam jam.

CikguAzilaMESIN RINGKASTakalAlat yang terdiri daripada satu rod beraluryang membolehkan tali melaluinya untukmengangkat atau menurunkan sesuatubeban. Contohnya, dalam bidai.Satah condongSatu permukaan rata yang disendengkandengan satu bahagian yg hujungnyadiletakkan pada ketinggian yg berbeza.Contohnya, dalam tangga.

CikguAzilaMESIN RINGKASBajiAlat yang runcing dalam satu hujungnya dandigunakan buat memotong sertamemegang dan memberhentikan sesuatuobjek. Contohnya, dalam pisau danpenyendal pintu.

CikguAzilaMESIN RINGKAS MENYELESAIKANMASALAHMesin ringkas bisa menyelesaikanmasalah harian insan. Lebihbanyak mesin ringkas digunakan,lebih gampang & cepat kerja dapatdilakukan.Boleh anak didik-anak didik cadangkan,apakah alat yg sesuai untukmemotong rumput yang panjang?Apakah indera yg sesuai untukmemindahkan batu bata yangbanyak ke tempat lain?Apakah indera yg sinkron untukmengumpulkan daun kemarau yangbertaburan?

CikguAzilaMESIN KOMPLEKSMesin kompleks adalah alat yang terdiridaripada gabungan lebih daripada satumesin ringkas.Mari kita kenalpasti mesinringkas yang terdapatpada objek pada bawah.BajiSkru

CikguAzilaMESIN KOMPLEKSMari kita kenalpasti mesinringkas yg terdapatpada objek ini jua.TuasRoda & gandarSkru

CikguAzilaMESIN KOMPLEKSMesin kompleks yg lebih baik merupakan mesinyang memiliki karakteristik lestari. Apakah karakteristik-cirimesin lestari?Tahan lamaTidak mudah rosakMenguntungkanMudah & selamatTidak beri kesan tidak baik pada alam sekitarBoleh siswa-murid bericontoh mesin kompleksberciri lestari?

CikguAzilaMESIN LESTARIBasikal adalah model mesin lestari keranabasikal gampang dipakai & tidakmemerlukan bahan barah fosil untukmenggerakkannya. Oleh itu basikal tidakakan mencemarkan alam lebih kurang.SkruRoda dan gandarGear

Nama : _____________ Kelas :__________Jawab seluruh soalan.1. Tuas merupakan satu contoh mesin ringkas yangterdiri daripada _________, ___________dan ___________.2. Labelkan kedudukan beban, fulkrumdan daya pada mesin ringkas pada bawah.3. Senaraikan 7 jenis mesin ringkas._____________________________________________________________________________________________________________4. Apakah mesin ringkas yang sinkron digunakanuntuk mengangkat atau menurunkan beban?____________________________________CikguAzila

Nama : _____________Kelas :__________Jawab seluruh soalan.1. Namakan mesin ringkas berikut.a) Alat yg terdiri daripada roda yangdipasang dalam sebatang rod yg dinamakangandar._________________________b) Alat yang terdiri daripada bahagian rodayang bergerigi._________________________c) Alat yang runcing pada satu hujung dandigunakan untuk memotong dan memegangdan memberhentikan sesuatu objek.__________________________2. Namakan mesin ringkas yang terdapat padaobjek di bawah.a) ____________ b) ___________CikguAzila

Nama : _____________ Kelas :__________Jawab seluruh soalan.1. Apakah maksud mesin kompleks?________________________________________________________________________2. Senaraikan mesin ringkas yg masih ada padaobjek pada bawah.__________________________________________3. Label mesin ringkas yg masih ada pada mesinlestari pada bawah.4. Basikal adalah satu model mesin lestari?Mengapa?_______________________________________________________________________________________________________________CikguAzila